-DATABASE PROBLEM --->MySQL server has gone away------>